SATORIDOJO

Technieken

 

Shodan-Gi Hanbo Waza
   
Suwari Waza 1. Nukite Dori
Nukite 2. Uchi Komi Dori Nage
Atemi (kasumi no-to) 3. Uchi Komi shiho Nage
Hiza Gatame 4. Hara Gatame Nage
Hiki Otoshi 5. Hara jime otoshi
Aiki Nage 6.Kube Jime Gatame
Kote Gaeshi 7. Yoko Otoshi
Gassho Dori 8. Yoko Men Shiho Nage
Ude Osae Dori 9. Yoko Gaeshi Otoshi
Mune Osae Dori 10. Ude Maki Dori
Uchi Komi Dori 11. Hara Dori Gakun
  12. Yoko Kubi Jime Dori
   
Hantachi Waza  
Yoko Katate Osae Dori  
Yoko Morote Osae Dori  
   
Tachi Waza  
Shuto Zeme - Shuto zeme otoshi  
Atemi (Kasumi No-To)  
Uto No-To  
Hiki Otoshi  
Aiki Nage  
Kote Gaeshi Dori  
Gassho Dori  
Ude Osae Dori  
Mune Osae Dori  
Ude Mune Osae Dori  
Uchi Komi Dori  
Ushiro Zeme Otoshi  
Kubi Jime Nage  
Ushiro Kubi Jime Nage  


 

Nidan-Gi Sandan-Gi
   
Suwari Waza Suwari Waza
Kawa Semi Ude Osae Dori
Ude Osae Dori Mune Osae Dori
Mune Osae Dori Uchi Komi Dori
Uchi Komi Dori Kote Gaeshi Dori
Kote Gaeshi Dori Ryote Osae Aya Dori
Gassho Dori Gassho Dori
Kote Dori Tsukimi Dori
   
Hantachi Waza Hantachi Waza
Mae Ryote Osae Dori Yoko Katate Osae Dori
  Yoko Morote Osae Dori
  Ushiro Gyaku Kubi Jime Dori
   
Tachi Waza Tachi Waza
Kawa Semi Emon Dori
Maki Komi Dori Ushiro Emon Dori
Aya Dori Ude Osae Dori
Shuto Jime Mune Osae Dori
Kote Gaeshi Dori Kote Gaeshi Dori
Gassho Dori Gassho Dori
Ude Osae Dori Uchi Komi Dori
Mune Osae Dori Tsukimi Dori
Uchi Komi Dori Kata Mune Osae Mochi Mawari
Kote Dori Ryote Mochi Mawari Dori
Uchi Komi Kote Dori Mae Obi Hiki Dori
Mune Osae Kote Dori Ushiro Obi Hiki Dori
Shiho Nage Ushiro Zeme Dori
Ushiro Shiho Nage Ushiro Nukite Dori
  Ushiro Kubi Jime Nage
  Tanto Dori
  Nuki Uchi Dori