SATORIDOJO

 

 

Technieken

 

 


shodan-gi

Suwari Waza Tachi Waza Hanbo Waza (korte stok-technieken) 
Nukite   Shuto Zeme Nukite Dori  
Atemi Kasumi No-To Shuto Zeme Otoshi Uchi Komi Dori Nage  
Hiza Gatame  Atemi Kasumi No-To Uchi Komi shiho Nage  
Hiki Otoshi   Ateme Uto No-To Hara Gatame Nage  
Aiki Nage  Hiki Otoshi Hara jime otoshi 
Kote Gaeshi   Aiki Nage Kube Jime Gatame
Gassho Dori  Kote Gaeshi Dori Yoko Men Shiho Nage 
Ude Osae Dori  Gassho Dori Yoko Gaeshi Otoshi  
Mune Osae Dori  Ude Osae Dori Ude Maki Dori
Uchi Komi Dori Mune Osae Dori Hara  Dori Gakun
  Ude Mune Osae Dori Yoko Kubi Jime Dori
  Uchi Komi Dori  
Hantachi Waza Ushiro Zeme Otoshi  
Yoko Katate Osae Dori   Kubi Jime Nage  
Yoko Morote Osae Dori   Ushiro Kubi Jime Nage  

 

nidan-gi

Suwari Waza Tachi Waza
Kawa Semi Kawa Semi
Ude Osae Dori Maki Komi Dori
Mune Osae Dori Aya Dori
Uchi Komi Dori Shuto Jime
Kote Gaeshi Dori Kote Gaeshi Dori
Gassho Dori Gassho Dori
Kote Dori Ude Osae Dori
  Mune Osae Dori
Hantachi Waza Uchi Komi Dori
Mae Ryote Osae Dori Kote Dori
  Uchi Komi Kote Dori
  Mune Osae Kote Dori
  Shiho Nage
  Ushiro Shiho Nage

 

sandan-gi

Suwari Waza
Tachi Waza
Ude Osae Dori Emon Dori
Mune Osae Dori Ushiro Emon Dori
Uchi Komi Dori Ude Osae Dori
Kote Gaeshi Dori Mune Osae Dori
Ryote Osae Aya Dori Kote Gaeshi Dori
Gassho Dori Gassho Dori
Tsukimi Dori Uchi Komi Dori
  Tsukimi Dori
Hantachi Waza Kata Mune Osae Mochi Mawari
Yoko Katate Osae Dori Ryote Mochi Mawari Dori
Yoko Morote Osae Dori Mae Obi Hiki Dori
Ushiro Gyaku Kubi Jime Dori Ushiro Obi Hiki Dori
  Ushiro Zeme Dori
  Ushiro Nukite Dori
  Ushiro Kubi Jime Nage
  Tanto Dori
  Nuki Uchi Dori