SATORIDOJO

Technieken kids

Shodan-Gi Hanbo Waza (korte stok-technieken) 
   
Suwari Waza 1. Nukite Dori  
Nukite   2. Uchi Komi Dori Nage  
Atemi (kasumi no-to)  3. Uchi Komi shiho Nage  
Hiza Gatame  4. Hara Gatame Nage  
Hiki Otoshi   5. Hara jime otoshi  
Aiki Nage  6.Kube Jime Gatame  
Kote Gaeshi   7. Yoko Otoshi  
Gassho Dori  8. Yoko Men Shiho Nage  
Ude Osae Dori  9. Yoko Gaeshi Otoshi  
Mune Osae Dori  10. Ude Maki Dori  
Uchi Komi Dori  11. Hara Dori Gakun  
  12. Yoko Kubi Jime Dori  
   
Hantachi Waza  
Yoko Katate Osae Dori    
Yoko Morote Osae Dori    
   
Tachi Waza  
Shuto Zeme    
Atemi (Kasumi No-To)    
Hiki Otoshi    
Aiki Nage    
Kote Gaeshi Dori    
Gassho Dori    
Ude Osae Dori    
Mune Osae Dori    
Ude Mune Osae Dori    
Uchi Komi Dori    
Ushiro Zeme Otoshi    
Kubi Jime Nage    
Ushiro Kubi Jime Nage