SATORIDOJO

 

 

Technieken

 

 


Shodan-gi

Suwari Waza Tachi Waza Hanbo Waza (korte stok-technieken) 
Nukite   Shuto Zeme Nukite Dori  
Atemi Kasumi No-To Shuto Zeme Otoshi Uchi Komi Dori Nage  
Hiza Gatame  Atemi Kasumi No-To Uchi Komi shiho Nage  
Hiki Otoshi   Ateme Uto No-To Hara Gatame Nage  
Aiki Nage  Hiki Otoshi Hara jime otoshi 
Kote Gaeshi   Aiki Nage Kube Jime Gatame
Gassho Dori  Kote Gaeshi Dori Yoko Men Shiho Nage 
Ude Osae Dori  Gassho Dori Yoko Gaeshi Otoshi  
Mune Osae Dori  Ude Osae Dori Ude Maki Dori
Uchi Komi Dori Mune Osae Dori Hara  Dori Gakun
  Ude Mune Osae Dori Yoko Kubi Jime Dori
  Uchi Komi Dori  
Hantachi Waza Ushiro Zeme Otoshi  
Yoko Katate Osae Dori   Kubi Jime Nage  
Yoko Morote Osae Dori   Ushiro Kubi Jime Nage